Extra Huurverhoging

HUURVERHOGING 1 JULI 2015

 

De maximale jaarlijkse huurverhoging was in de jaren 2007-2012 gelijk aan de inflatie. Vanaf 1 juli 2013 zijn de percentages voor de maximale huurverhoging weer hoger dan de inflatie. Dit betekent een maximaal toegestane huurverhoging van:

  • maximaal 2,5% tot inkomens van € 34.229,00
  • maximaal 3% voor middeninkomens. Dit zijn huishoudinkomens van € 34.229,00 tot  € 43.786,00
  • maximaal 5% inflatie voor hogere inkomens. Dit zijn huishoudinkomens boven € 43.786,00.

 Woningstichting Kennemer Wonen heeft besloten om de huren voor huishoudinkomens tot € 43.786,00 maximaal te verhogen. Hiertegen hebben wij een negatief advies gegeven. Veel huurders komen in de financiele problemen en kunnen geen kant op. Men is gedwongen de hoge huur te betalen omdat men veelal niet in aanmerking komt voor het afsluiten van een hypotheek, als men dat al zou willen, men woont toch.

De huren voor de overige inkomensgroepen zijn gematigd verhoogd.

De woningstichting heeft besloten om de maximale huur van 85% naar gemiddeld 80% te verlagen. huurders die meer betalen dan 80% van de maximale huur hebben geen huurverhoging gekregen dit jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier procent extra huurverhoging voor inkomens boven € 43.602,00

 

Voorstel

Huishoudens met een inkomen vanaf € 43.602,00 moeten rekening houden met een extra huurverhoging van 45.% per 1 juli 2014. Het kabinet heeft dit begin juli van dit jaar bekend gemaakt. De 4 procent extra huurverhoging die al in het regeerakkoord was aangekondigd komt boven de jaarlijkse inflatieverhoging van de huur.

 

Wijze van toetsing inkomens

Verhuurders kunnen de belastinggegevens van de huurders opvragen bij de Belastingdienst. In een verklaring vermeldt de Belastingdienst of het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen hoger of lager is dan € 43.602,00. Uitgangspunt is het inkomen in het tweede jaar voorafgaand aan de huurverhoging, met andere woorden, voor de extra huurverhoging per 1 juli 2014 van maximaal 4 % geldt het inkomen over 2012.

 

Woningwaarderingssysteem en gebieden met woningnood

De wettelijke maximumhuur op basis van het woningwaarderingssysteem blijft van toepassing en met deze extra huurverhoging mag de huur niet hoger worden dan deze wettelijke maximumhuur. Echter, het Kabinet heeft besloten dat de wettelijke maximumhuur omhoog mag in tien gebieden waar de woningnood hoog is. Woningen in deze tien gebieden kunnen tot 25 extra woningwaardenpunten krijgen. Dit staat gelijk aan een maximum huurverhoging van € 120,00 per maand, exclusief de jaarlijkse inflatieverhoging.

 

Door deze combinatie van deze maatregelen zullen voornamelijk huurders met een middeninkomen in gebieden met woningnood de dupe worden.

 

Doel van deze maatregel

Het kabinet wil met deze maatregel de doorstroming naar duurdere huurwoningen en naar koopwoningen stimuleren.

 

Conclusies

Door het nemen van deze maatregel worden de huurders die dit betreffen betiteld als “scheefwoner” en wordt met een hoge huur geconfronteerd met als doel om deze huurders uit de woning te krijgen.

 

Een groot deel van deze groep heeft weinig doorstroommogelijkheden. Dure huurwoningen kunnen ze niet betalen en koopwoningen zijn door de aangescherpte hypotheeknormen niet of moeilijk financierbaar.

 

De inflatie-plus- 4% maatregel is niet juist, de huurprijs wordt afhankelijk van het inkomen terwijl deze gebaseerd zou moeten zijn op de kwaliteit van de woning.

 

 

Huurexplosie

Huurexplosie voor huurders in schaarstegebieden

 

Het Kamerdebat op 16 juni 2011 waarin huren in schaarstegebieden is besproken is teleurstellend verlopen. De regeringscoalitie en gedoogpartner houden vast aan het voorstel om de maximumhuren in schaarstegebieden fors te verhogen.

 

Dit houdt in dat het plan van minister Donner wordt gesteund. De oppositiepartijen uitten flinke kritiek. Deze kritiek kwam overeen met die van de Woonbond. Het voorstel leidt tot torenhoge huren in schaarstegebieden en de doorstroming zal tot een absoluut dieptepunt dalen.

 

Het regeringsvoorstel houdt in:

·de maximum huren van gewilde woningen in tien regio’s met woningtekorten gaan met maximaal 25 punten stijgen;

·huurwoningen in deze schaarstegebieden die iets minder gewild zijn, krijgen toch nog 15 punten erbij. Dit komt neer op een huurstijging van € 73,00 per maand.

 

Het alternatieve plan van de Woonbond wordt door de minister niet overgenomen. Volgens de minister houdt het een fundamenteel andere benadering in dan wat wij voorstaat. Hij streeft naar meer marktwering in de huursector en daarvoor moeten de huren fors stijgen.

 

Het alternatief van de Woonbond met de huursombenadering wordt door hem positief beoordeeld. Omdat de minister halsstarrig vasthoudt aan het regeerakkoord ziet hij het voorstel van de Woonbond echter als aanvulling op de kabinetmaatregelen, in plaats van een alternatief voor het kabinetsbeleid. Het zal duidelijk zijn dat het voorstel van de Woonbond nadrukkelijk is bedoeld als alternatief in plaats van de slechte huurplannen van het kabinet.

 

De minister wil zijn plannen voorleggen voor advies aan de Raad van State. Volgens hem is er geen wetswijziging nodig. Nog onduidelijk is hoe de verdere procedure is.

 

Alternatief voorstel Woonbond

De Woonbond heeft uitgewerkte ideeën om binnen een gematigd huurbeleid meer differentiatie aan te brengen in de jaarlijkse huurstijging (huursombenadering). De huren zouden in dat voorstel met maximaal 1 procent boven de inflatie mogen stijgen, maar de extra huurinkomsten moeten dan wel ten goede komen aan de volkshuisvesting en mag niet verdwijnen in de schatkist. Daarnaast is het volgens de Woonbond mogelijk om binnen het woningwaarderingsstelsel verbeteringen aan te brengen zonder dat dit leidt tot een huurexplosie.

Het voorstel om een huurstijging van 1 procent boven de inflatie is bedoeld om te investeren in het oplossen van problemen in de volkshuisvesting op het gebied van nieuwbouw, wijkaanpak, krimp en energiebesparing. Het volledige alternatieve plan van de Woonbond kunt u vinden op de website van de Woonbond.

 


 

 

Huurtoeslag en bezuinigingen

 

 

Minister Donner (BZK) heeft de Tweede Kamer voorgesteld de zogenaamde “kwaliteitskortingspercentages” in de huurtoeslagregeling flexibeler te maken. Hij wil deze percentages in de toekomst kunnen verhogen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een echte wetswijziging. Het gevolg hiervan is dat de Tweede Kamer in belangrijke mate buiten spel wordt gezet.

 

De Tweede Kamer heeft dan nog maar zeven weken op voorstellen te reageren. De Eerste Kamer komt er dan helemaal niet meer aan te pas. Verhoging van de kwaliteitskortingspercentages betekent een stelselwijziging van de huurtoeslag. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de woonlasten van de laagste inkomens die, meestal omdat het echt niet anders kan, in een wat duurdere huurwoning wonen.

 

Bezuinigen

De minister laat er geen twijfel over bestaan wat de bedoeling is van dit voorstel. Hij wil gaan bezuinigen op de huurtoeslag en door dit voorstel wordt dat een stuk gemakkelijker. Hij denkt hiermee de huurders een prikkel te geven om uit te zien naar een goedkopere huurwoning.

 

In de huurtoeslagwet is bepaald dat het deel van de huur boven de kwaliteitskortingsgrens, € 366,37 tot aan de aftoppingsgrens van € 524,37 voor een- en tweepersoonshuishoudens en € 561,98 voor drie- en meerpersoons huishoudens voor 75 procent wordt gesubsidieerd. De kwaliteitskorting bedraagt hier dus 25 procent. Voor een deel van de huur boven de aftoppingsgrens geldt een korting van 50 procent voor huishoudens waarvan een van de leden 65 jaar of ouder is, voor alleenwonenden of voor huishoudens die in verband met de handicap van een van de leden een aangepaste woning bewonen. Voor alle andere categorieën huishoudens is de kwaliteitskorting boven de aftoppingsgrens 100 procent. Dat betekent dus geen huurtoeslag boven de aftoppingsgrens.

 

Hoge huurquote

Huurtoeslag ontvangers met een wat hogere huur hebben nu al, zelfs na verrekening van de huurtoeslag een te hoge netto-huurquote. Dat geldt vooral voor huishoudens met een huur boven de aftoppingsgrens. Netto-huurquoten tussen de 35 en 45 procent zijn geen uitzondering. Verhoging van de kwaliteitskortingspercentages leidt tot grote betaalbaarheids problemen en armoede. De minister stelt dat het leidt tot een grotere prikkeling voor huishoudens met lage inkomsten om een goedkopere woning te zoeken. Maar dan moeten die woningen met lage huren er wel zijn.

 

 

 


 

Huurverhoging per 1 juli 2012

 HUURVERHOGING 1 juli 2012

De huren worden jaarlijks op basis van het inflatiecijfer verhoogd. Dit wordt door het Ministerie bepaald. Dit betekent dat de huurverhoging per 1 juli 2011 is uitgekomen op 1.3% en met dit percentage zijn de huren dan ook verhoogd.

 

Jaarlijks wordt ons door de verhuurder, Stichting Kennemer Wonen, advies gevraagd over de huurverhoging die op 1 juli ingaat. De hoogte van het percentage dat de huren omhoog mogen gaan is het maximum percentage. De woningstichting is dus niet verplicht de huren met het maximum te verhogen. Zo mogelijk zullen wij dan ook altijd een lager percentage huurverhoging adviseren.  

De verhoging per 1 juli zal uitkomen op 2.3%. Denk erom dat de verhuurder dit voor 1 mei per brief bekend moet maken. als hij dit niet doet hoeft u de huurverhoging niet te betalen.

De mogelijkheid bestaat, wanneer de wet voor 1 juli 2012 is aangenomen dat huishoudens met een inkomen van       

  meer dan € 43.000,00 een extra huurverhoging krijgen van 5%. De verhuurder zal dit in de huurverhogingsbrief al gaan aankondigen. Maar pas op, als de wet niet op 1 juli maar bijvoorbeeld op 1 oktober ingaat, mag de huurverhoging niet op die datum ingaan. Slechts een keer per jaar mag de huur worden verhoogd. Bij twijfel kunt u ons altijd om advies vragen.

Ga voor protest tegen deze maatregel naar, www.gluurverhoging.nl